Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op uw gebruik van de website met het adres www.eredivisie.nl en eventuele aanverwante sites (‘website’). Door gebruik te maken van de website gaat u akkoord met deze algemene voorwaarden die van kracht zullen worden vanaf de eerste dag dat u toegang heeft tot de website. De Eredivisie CV behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen online worden bekend gemaakt.

In deze algemene voorwaarden wordt de gebruiker van de website aangeduid als “u” of “uw” en de leverancier van de website als “wij”, “we”, “ons” of “onze”.

  1. Inhoud - De website wordt door ons aan u geleverd voor persoonlijke informatie, entertainment en kennisoverdracht. Wij beweren en garanderen niet dat de via de website toegankelijke informatie correct,volledig of actueel is. Het materiaal op de website, inclusief foto’s, afbeeldingen en tekst, mag op geen enkele wijze worden gekopieerd, gereproduceerd, opnieuw uitgegeven, gedownload, openbaar gemaakt, uitgezonden of doorgegeven anders dan voor eigen, persoonlijk, niet-commercieel thuisgebruik. Voor ieder ander gebruik is schriftelijke toestemming vooraf vereist.

  2. U stemt ermee in om het materiaal op de website niet te gebruiken voor het bewerken, wijzigen of maken van een afgeleid werkstuk of voor enig ander doel dan voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. U stemt ermee in om de website alleen te gebruiken voor legale doeleinden, en op een manier die geen inbreuk maakt op de rechten van derden, en het gebruik en genot van de website door derden niet beperkt of verhindert. Onder deze beperkingen of belemmeringen vallen illegale gedragingen, of gedragingen die schade, leed of ongemak kunnen veroorzaken bij een ieder, alsmede de overdracht van aanstootgevende of beledigende inhoud.

  3. U mag via de website geen lasterlijke, bedreigende, aanstootgevende, schadelijke of pornografische gegevens openbaar maken of doorgeven, noch gegevens die op enigerlei wijze inbreuk maken op de rechten van derden (inclusief intellectuele eigendomsrechten, recht op vertrouwelijkheid, of privacyrechten) of leed veroorzaken of anderszins niet voldoen aan alle relevante wetgeving. U mag geen meningen uiten die ordinair, grof, seksistisch, racistisch of anderszins beledigend zijn. Wij verwachten van u dat u andere gebruikers altijd met respect behandelt.

  4. Disclaimer - WIJ VERSTREKKEN DE WEBSITE EN DE INFORMATIE, NAMEN, AFBEELDINGEN, FOTO’S, LOGO’S, EN ICONEN MET BETREKKING TOT OF DIE VERWIJZEN NAAR ONS OF ONZE PRODUCTEN EN DIENSTEN OF NAAR PRODUCTEN EN DIENSTEN VAN DERDEN OP DE WEBSITE IN DE FEITELIJKE STAAT VOOR ZOVER DE WET DAT TOESTAAT EN GEVEN GEEN ENKELE GARANTIE, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, WAARONDER BEGREPEN GARANTIES OP BEVREDIGENDE KWALITEIT, DE
    VERHANDELBAARHEID, DE GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, DE NIET SCHENDING VAN INTELLECTUELE EIGENDOM, VEILIGHEID EN NAUWKEURIGHEID. WIJ ZIJN VOOR GEEN ENKELE SCHADE AANSPRAKELIJK, INCLUSIEF INDIRECTE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, OF ENIGE ANDERE SCHADE ALS GEVOLG VAN GEBRUIK OF VERLIES VAN GEBRUIK OF GEGEVENS, OF WINSTDERVING, VOORTVLOEIENDE UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.